Vítejte na stránkách české části Worlds of Journalism Study!

Worlds of Journalism Study je zatím největším oborovým výzkumným projektem sdružujícím vědce a odborníky ze 67 zemí světa k tomu, aby pravidelně vyhodnocovali stav žurnalistiky. Jedná se o komparativní projekt, jeho největším přínosem je tedy možnost srovnání výsledků výzkumů provedených na různých kontinentech podle stejného metodologického manuálu, s jednotným dotazníkem.

Pilotní studie, které se Česká republika ještě neúčastnila, se uskutečnila v letech 2007 – 2011, čeští novináři (celkem byly v letech 2012 – 2014 získány odpovědi od 291 z nich) byli zkoumáni v rámci druhé vlny, kterou realizovali Alice Němcová Tejkalová s Filipem Lábem. V té bylo zpovídáno více než 27 500 novinářů. Výsledky jsou dostupné na stránkách studie jak formou základních srovnání, tak prostřednictvím výzkumných zpráv z jednotlivých zemí, a odborné publikace s českými daty v sekci Publikace.

Setkání WJS na FSV UK v Praze v květnu 2018.

Na těchto stránkách jsou shromážděny dosavadní publikační výstupy z české části Worlds of Journalism Study a přeložena výzkumná zpráva. Věříme, že vše bude pro zájemce o (nejen českou) žurnalistiku přínosem. V případě používání dat z těchto stránek, prosím, řádně zdrojujte.

Zároveň bychom chtěli poukázat na metodologické omezení výzkumu, které, pokud není zohledněno, může vést k chybné interpretaci výsledků – u většiny otázek se jedná se o výzkum postojů a představ novinářů, výsledky tedy reflektují, jak právě oni subjektivně vnímají situaci kolem sebe či ve svých médiích. Jedná se například o vnímání změn v profesi, vlivů na práci novináře či profesní sebepojetí.

Závěrem tohoto krátkého úvodního slova nám dovolte, abychom poděkovali především všem respondentkám a respondentům ochotným se výzkumu účastnit, neboť bez nich by nic nemohlo vzniknout, dále našim spolupracovníkům podílejícím se na sběru dat, a Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy za finanční podporu výzkumu.

Alice Němcová Tejkalová, Sandra Lábová a Jan Miessler